Báo cáo thực tập về quản trị kênh phân phối công ty hóa dầu

Rate this post

Chia sẻ Đề tài báo cáo thực tập marketing đến các bạn sinh viên chuẩn bị viết báo cáo thực tập tốt nghiệp. Và Đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối của công ty hóa dầu là một đề tài mà các bạn không nên bỏ qua.

Đây là một trong những đề tài báo cáo thực tập marketing đạt điểm cao được nhiều sinh viên khóa trước ưa chuộng. Ngoài ra, còn nhiều bài viết báo cáo thực tập tham khảo được chia sẻ đầy đủ tại Website: Baocaothuctap.net các bạn hãy ghé tham khảo để biết cách làm nhé

Đề tài: Hoàn thiên công tác quản trị kênh phân phối của công ty hóa dầu

 

Chương 1. Cơ sở lý luận về kênh phân phối

1.1.Tổng quan về kênh phân phối

 • 1.1.1. Định nghĩa kênh phân phối
 • 1.1.2. Các loại kênh phân phối
  • 1.1.2.1. Các kênh đơn
  • 1.1.2.2. Các kênh truyền thống
  • 1.1.2.3. Hệ thống kênh phân phối liên kết chiều dọc
 • 1.1.3 Tầm quan trọng của kênh phân phối
 • 1.1.4 Chức năng và vai trò của kênh phân phối
  • 1.1.4.1. Chức năng của kênh phân phối
  • 1.1.4.2. Vai trò của kênh phân phối
 • 1.1.5. Cấu trúc của kênh phân phối
  • 1.1.5.2 Kênh cấp 1
  • 1.1.5.3 Kênh cấp 2
  • 1.1.5.4 Kênh đặc biệt
 • 1.1.6 Các thành viên của kênh phân phối
  • 1.1.6.1. Người sản xuất
  • 1.1.6.2 Người trung gian
  • 1.1.6.3 Người sử dụng cuối cùng
 • 1.1.7 Tổ chức và họat động của kênh phân phối
  • 1.1.7.1 Tổ chức của kênh phân phối
  • 1.1.7.2 Họat động của kênh phân phối
 • 1.1.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định xây dựng kênh phân phối
  • 1.1.8.1. Các nhân tố khách quan
  • 1.1.8.2. Các nhân tố chủ quan

1.2. Tổng quan về quản trị kênh phân phối

 • 1.2.1. Khái niệm quản trị kênh phân phối
 • 1.2.2. Đặc điểm cơ bản của quản trị kênh phân phối
 • 1.2.3. Các nội dung cơ bản của quản trị kênh phân phối
  • 1.2.3.1. Chính sách tuyển chọn các thành viên trong kênh phân phối
  • 1.2.3.2. Chính sách khuyến khích các thành viên trong kênh phân phối
  • 1.2.3.3. Đánh giá các thành viên của kênh phân phối
  • 1.2.3.4. Xử lý mâu thuẫn trong kênh phân phối
 • 1.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản trị kênh phân phối
  • 1.2.4.1 Các yếu tố vĩ mô
  • 1.2.4.2 Các yếu tố vi mô

Xem thêm: 

Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị kênh phân phối tại công ty hóa dầu

2.1. Tổng quan về Chi nhánh Hoá Dầu Đà Nẵng

 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh
  • 2.1.2.1. Chức năng
  • 2.1.2.2. Nhiệm vụ
  • 2.1.2.3. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty
 • 2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty
  • 2.1.3.1. Bộ máy tổ chức của công ty
  • 2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
 • 2.1.4. Tình hình lao động tại công ty
 • 2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2016 – 2018)

2.2. Thực trạng hoạt động quản trị kênh phân phối tại Chi nhánh Hoá Dầu Đà Nẵng

 • 2.2.1. Cấu trúc kênh phân phối
  • 2.2.1.1. Phân phối trực tiếp
  • 2.2.1.2. Phân phối qua đại lý cấp I
  • 2.2.1.3. Phân phối qua đại lý cấp II
 • 2.2.2. Một số kết quả hoạt động của kênh phân phối trong các năm qua
 • 2.2.3. Thực trạng hoạt động quản trị kênh phân phối tại Chi nhánh Hoá Dầu Đà Nẵng
  • 2.2.3.1. Bộ máy quản trị kênh phân phối
  • 2.2.3.2. Chính sách quản lý kênh phân phối với các thành viên trong kênh
  • 2.2.3.3. Chính sách duy trì và phát triển kênh phân phối
 • 2.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị kênh phân phối của Chi nhánh Hoá Dầu Đà Nẵng
  • 2.2.4.1. Đối thủ cạnh tranh
  • 2.2.4.2. Thị trường tiêu thụ
  • 2.2.4.3. Hệ thống kênh phân phối hiện tại của ngành
  • 2.2.4.4. Nguồn lực công ty

2.3. Đánh giá về hoạt động quản lý hệ thống kênh phân phối

 • 2.3.1. Ưu điểm
 • 2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý kênh phân phối của công ty hóa dầu

3.1. Một số định hướng mục tiêu sản phẩm của Chi nhánh Hoá Dầu Đà Nẵng

 • 3.1.1. Những mục tiêu chiến lược chung
 • 3.1.2. Những mục tiêu chiến lược phân phối

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm của Chi nhánh Hoá Dầu Đà Nẵng

3.3. Một số các đề xuất khác

 

 

 

 

Contact Me on Zalo