Biện pháp chuyển dịch cơ cấu lao động huyện Núi Thành

Rate this post

Báo cáo thực tập marketing xin chia sẻ tới độc giả tài liệu là Biện pháp chuyển dịch cơ cấu lao động huyện Núi Thành để các bạn làm thông tin học tập của mình.

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn
Mục tiêu của huyện Núi Thành ñến năm 2015 cơ bản trỏ thành huyện công nghiệp. Hiện tại theo số liệu thống kê, năm 2010 tỷ trọng về kinh tế của ngành nông nghiệp là 24,45%; ngành công nghiệp là 59,79%; ngành dịch vụ là 15,76%. Tuy nhiên, năm 2010 tỷ trọng lao ñộng ngành nông nghiệp là 53,61%; ngành công nghiệp là 29,07%; ngành dịch vụ là 17,32%. Thực tế trên ñòi hỏi huyện Núi Thành phải có những bước ñột phá trên nhiều lĩnh vực ñặc biệt là chuyển dịch mạnh cơ cấu lao ñộng ñể ñáp ứng yêu cầu của chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành. Với cơ cấu lao ñộng còn ở trình ñộ thấp và lạc hậu, vấn ñề có tính cấp thiết ñược ñặt ra là phải có giải pháp ñúng ñắn nhằm ñẩy nhanh tốc ñộ chuyển dịch cơ cấu lao ñộng theo hướng hợp lý, nghĩa là tăng nhanh tỷ trọng lao ñộng trong ngành công nghiệp và dịch vụ nhằm ñáp ứng yêu cầu mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ñến 2015.
Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn ñề tài nghiên cứu: “Các giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao ñộng trên ñịa bàn huyện Núi Thành”
2. Mục tiêu nghiên cứu
* Mục tiêu chung
Trên cơ sở nghiên cứu về mặt lý luận kết hợp với việc phân tích thực trạng và xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao ñộng từ ñó ñánh giá quá trình chuyển dịch, rút ra kết luận làm cơ sở ñề ra các biện pháp có hiệu quả thúc ñẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao ñộng.
* Mục tiêu cụ thể

Chỉ ra nguyên nhân và ñề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần thúc ñẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao ñộng trên ñịa bàn huyện Núi Thành ñến năm 2015 và 2020.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
* Đối tượng nghiên cứu
Luận văn ñi sâu nghiên cứu các vấn ñề cơ cấu lao ñộng, chuyển dịch cơ cấu lao ñộng trong mối quan hệ với cơ cấu kinh tế theo ngành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành.
* Phạm vi nghiên cứu
Luận văn tập trung vấn ñề chuyển dịch cơ cấu theo ngành và từng nhóm ngành trên ñịa bàn huyện Núi Thành từ năm 2005 ñến năm 2015.
4. Phương pháp nghiên cứu
* Phương pháp logic và lịch sử
chúng ta cần nghiên cứu kỷ ñiều kiện tự nhiên – xã hội, thực trạng về phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao ñộng trong 5 năm qua của huyện núi thành ñể làm cơ sở dự chuyển dịch cơ cấu lao ñộng trong 5 năm tiếp theo.
* Phương pháp thu thập tài liệu
– Tài liệu thứ cấp
Chúng tôi tiến hành thu thập những số liệu qua sách báo tham khảo của các tác giả trong và ngoài nước; các công trình nghiên cứu về chuyển dịch cơ cấu lao ñộng, giải quyết việc làm cho người lao ñộng.
– Thu thập số liệu sơ cấp
Được thu thập chủ yếu thông qua kết quả ñiều tra lao ñộng việc làm tại Phòng LĐ-TB&XH, các cơ sở ñào tạo nghề của huyện.

* Phương pháp xử lý tài liệu
Các số liệu thu thập ñược chúng tôi ñưa vào máy vi tính ñể tổng hợp và hệ thống hoá lại những tiêu thức cần thiết, thể hiện bằng ñồ thị.
* Phương pháp phân tích số liệu
Sau khi thu thập ñược những số liệu cần thiết, ñể ñánh giá thực trạng quá trình chuyển dịch cơ cấu lao ñộng giữa các ngành và nội bộ từng ngành, chúng tôi sử dụng các phương pháp sau:
– Phương pháp thống kê phân tổ
– Phương pháp so sánh
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
* Ý nghĩa khoa học
Đề tài sẽ bổ sung cơ sở thực tiễn ñể ñánh giá chung tình hình chuyển dịch cơ cấu lao ñộng của ñịa phương trong quá trình ñẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện ñại hóa.
* Ý nghĩa thực tiễn
Giải quyết vấn ñề thực tiễn bức xúc ñang ñặt ra hiện nay ở huyện Núi Thành, kết quả nghiên cứu còn là tài liệu tham khảo cho các ñịa phương trên toàn tỉnh.
6. Khái quát kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở ñầu, luận văn có 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về cơ cấu lao ñộng và chuyển dịch cơ cấu lao ñộng
Chương 2: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao ñộng giai ñoạn 2000–2010 và hướng chuyển dịch ñến năm 2020 tại Núi Thành
Chương 3: Các giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động huyện Núi Thành trong thời gian đến.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Nội dung luận văn tốt nghiệp/ báo cáo thực tập

Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp các bạn hoàn thành được các bài báo cáo thực tập marketing được tốt nhất.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo