Hoàn thiện chiến lược marketing mix nhập khẩu máy móc thiết bị của công ty

Rate this post

Hoàn thiện chiến lược marketing mix nhập khẩu máy móc thiết bị của công ty, Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

Hoàn thiện chiến lược marketing mix nhập khẩu máy móc thiết bị của công ty

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Khái quát chung về chiến lược Marketing – Mix nhập khẩu:

1.1.1. Nhập khẩu và vai trò của nhập khẩu:

1.1.1.1. Khái niệm nhập khẩu:

1.1.1.2. Vai trò của nhập khẩu hàng hoá:

1.1.2. Marketing nhập khẩu và vai trò nhiệm vụ của Marketing nhập khẩu:

1.1.2.1. Marketing nhập khẩu:

1.1.2.2. Vai trò và nhiệm vụ của Marketing nhập khẩu:

1.1.2.2. 1. Vai trò của Marketing nhập khẩu:

1.1.2.2.2. Nhiệm vụ của Marketing nhập khẩu:

1.2. Xây dựng chiến lược Marketing- Mix nhập khẩu

1.2.1. Nghiên cứu tình thế môi trường, thị trường:

1.2.1.1. Tình thế môi trường:

1.2.1.2. Tình thế thị trường:

1.2.2. Khả năng của doanh nghiệp:

1.2.2.1. Khả năng tài chính:

1.2.2.2. Khả năng nhân sự .

1.2.2.3. Khả năng Marketing:

1.2.2.4. Khả năng sản xuất kinh doanh:

1.2.3. Mục tiêu chiến lược.

1.2.3.1. Mục tiêu đảm bảo khả năng sinh lợi:

1.2.3. 2. Mục tiêu đảm bảo tăng trưởng thế lực và địa vị:

1.2.3.3. Mục tiêu đảm bảo an toàn:

1.2.3.4. Mục tiêu đảm bảo tính nhân bản:

1.3. Nội dung chiến lược Marketing – mix nhập khẩu: .

1.3.1. Chính sách sản phấm quốc tế:

1.3.1.1. Các khái niệm cơ bản của sản phẩm trên thị trường quốc tế:

1.3.1.2. Chương trình phát triển chính sách sản phẩm quốc tế.

1.3.1.3. Các yếu tố cơ bản cấu thành chương trình chính sách sản phẩm quốc tế:

1.3.2. Chính sách giá cả:

1.3.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới định giá trong thương mại quốc tế:

1.3.2.2. Lựa chọn các kỹ thuật định giá:

1.3.3. Chính sách phân phối:

1.3.3.1. Quyết định kênh phân phối:

1.3.3.2. Các chiến lược phân phối trong Marketing quốc tế.

1.3.4. Chính sách xúc tiến thương mại quốc tế.

1.3.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới Marketing xúc tiến thương mại quốc tế).

1.3.5. Thực thi chiến lược Marketing- mix nhập khẩu:

1.3.6. Kiểm tra thực hiện chiến lược marketing- mix nhập khẩu.

1.4. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:

1.4.1. Tác dụng của việc đánh giá hiệu quả.

1.4.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả của hoạt động kinh doanh.

1.4.2.1 Doanh thu:

1.4.2.2 Lợi nhuận:

1.4.2.3. Lợi nhuận sau thuế.

1.4.2.4. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu:

1.4.2.5. Thị phần:

1.4.2.6. Tỷ lệ khấu hao:

PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT, PHỤ TÙNG CỦA CÔNG TY CP ĐỨC PHÁT

2.1. Khái quát chung về hoạt động tổ chức và kinh doanh của công ty cổ phần Đức Phát

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty:

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty:

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty:

2.1.4. Những chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh:

2.2. Thực trạng chiến lược marketing mix nhập khẩu máy móc thiết bị của công ty cổ phần Đức Phát

2.2.1. Thực trạng về tình thế chiến lược của công ty

2.2.1.1 Thực trạng về môi trường, thị trường:

2.2.1.1.1 Thực trạng về môi trường:

2.2.1.1.2 Thực trạng về thị trường:

2.2.1.2. Thực trạng về khả năng của công ty:

2.2.1.2.1. Khả năng tài chính của công ty:

2.2.1.2.2. Khả năng nhân sự của công ty:

2.2.1.2.3. Khả năng marketing của công ty:

2.2.1.2.4. Khả năng sản xuất kinh doanh của công ty:

2.2.2. Thực trạng về mục tiêu chiến lược của công ty:

2.2.4. Thực trạng về xác lập chiến lược marketing mix nhập khẩu máy móc thiết bị

2.2.4.1. Thực trạng chính sách sản phẩm nhập khẩu của công ty:

2.2.4.2. Thực trạng chính sách định giá hàng nhập khẩu của công ty:

2.2.4.4. Thực trạng chính sách xúc tiến hàng nhập khẩu của công ty:

2.2.5. Xác định ngân sách dành cho chiến lược Marketing- mix nhập khẩu.

2.2.6. Tình hình thực thi chiến lược marketing mix nhập khẩu máy móc thiết bị của công ty Đức Phát.

2.3.: Đánh giá chung

2.3.1. Đánh giá chung:

2.3.1.1.Thành công:

2.3.1.2.Hạn chế:

2.3.2. Nguyên nhân:

2.3.2.1. Nguyên nhân chủ quan:

2.3.2.2. Nguyên nhân khách quan:

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC PHÁT

3.1. Cơ sở cho những đề xuất:

3.2. Những đề xuất cho chiến lược Marketing – Mix nhập của công ty:

3.3. Những đề xuất và kiến nghị liên quan:

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

 

 

 

 

Contact Me on Zalo