Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty cao su Vũ Quế

Rate this post

Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty cao su Vũ Quế, dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty cao su Vũ Quế

LỜI MỞ ĐẦU

Chương I: Cơ sở lý luận về chiến lượng Marketing của doanh nghiệp

  1. Tổng quát về hoạt động Marketing của doanh nghiệp.

1.1 Khái niệm về Marketing.

1.2. Vai trò của Marketing.

  1. Chiến lược Marketing của doanh nghiệp.

2.1. Khái niệm về chiến lược và chiến lược Marketing của doanh nghiệp.

2.1.1 Khái niệm về chiến lược của doanh nghiệp.

2.1.2 Khái niệm về chiến lược Marketing của doanh nghiệp.

2.2. Vai trò của chiến lược Marketing.

2.3 Nội dung của chiến lược Marketing.

2.3.1 Mục tiêu Marketing của doanh nghiệp.

2.3.2 Thị trường mục tiêu là một hoặc vài đoạn thị trường.

2.3.3 Các chiến lược Marketing- mix gồm chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến hỗn hợp.

2.3.3.1 Chiến lược sản phẩm:

2.3.3.2. Chiến lược về giá cả

2.3.3.3. Chiến lược phân phối sản phẩm.

2.3.3.4. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp.

Giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing mix tại công ty cao su Vũ Quế

2.4. Căn cứ xây dựng chiến lwngj Marketing

2.5. Quy trình hoạch định chiến lược Marketing.

2.5.1 Nghiên cứu và dự báo.

2.5.2 Khẳng định các kế hoạch bậc cao hơn.

2.5.3 Xác định mục tiêu của chiến lược Marketing.

2.5.4 Xác định các phương án chiến lược.

2.5.4.1 Thị trường mục tiêu.

2.5.4.2 Chiến lược Marketing – mix.

2.5.5 Đánh giá và lựa chọn chiến lược tối ưu.

2.5.6 Quy định và thể chế hóa chiến lược.

2.6. Đánh giá chiến lược Marketing của doanh nghiệp.

2.6.1 Hiệu lực:

2.6.2 Hiệu quả:

2.6.3 Tính tương thích.

2.6.4 Tính thích nghi:

2.6.5 Giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

2.6.6 Tính hệ thống:

Chương II Thực trạng chiến lược Marketing mix của công ty cao su Vũ Quế.

I Khái quát chung về công ty.

1.1 Quá trình hình thành và phát triển.

1.2 Chức năng , nhiệm vụ của công ty.

1.2.1 Chức năng.

1.2.2 Nhiệm vụ.

1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty.

1.3.1 Giám đốc:

1.3.2 Phòng kinh doanh.

1.3.3 Phòng kỹ thuật.

1.3.4 Phòng kế toán.

1.3.5 Phòng quản lý trang thiết bị.

1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh.

II Thực trạng chiến lược Marketing mix của công ty cao su Vũ Quế.

2.1 Mục tiêu Marketing của công ty.

2.1.1 Mục tiêu về thị trường mục tiêu.

2.1.2 Mục tiêu về chính sách Marketing- mix.

2.1.3 Những mục tiêu khác.

2.2 Chính sách Marketing của công ty.

2.2.1 Thị trường mục tiêu.

2.2.2 Chiến lược Marketing- mix.

2.2.2.1 Chiến lược sản phẩm.

2.2.2.2 Chính sách về giá.

2.2.2.3. Chính sách về phân phối.

2.2.2.4 Chiến lược về xúc tiến hỗn hợp.

III Đánh giá chiến lược Marketing mix của công ty cao su Vũ Quế.

3.1 Những thành tựu đạt được.

3.2 Những hạn chế cần khắc phục.

3.3 Nguyên nhân của những thành tựu của công ty.

3.3.1 Nguyên nhân thuộc về nội dung của chiến lược.

3.3.2 Nguyên nhân thuộc về công tác hoạch định chiến lược Marketing.

3.3.2.1 Sự cam kết của lãnh đạo công ty.

3.3.2.2. Bộ máy

3.3.2.3. Công cụ thực hiện chiến lược.

3.3.2.4 Kiểm soát chiến lược.

3.4 Nguyên nhân của những hạn chế.

Chương III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược Marketing mix của công ty cao su Vũ Quế. .

I Phương hướng hoàn thiện.

II Đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing.

2.1 Hoàn thiện nội dung của chiến lược Marketing.

2.1.1 Hoàn thiện mục tiêu chiến lược Marketing.

2.1.2 Hoàn thiện tiến trình hoạch định chiến lược Marketing.

2.1.3 Hoàn thiện thị trường mục tiêu.

2.1.4 Nhóm giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing mix của công ty cao su Vũ Quế.

2.1.4.1 Giải pháp về sản phẩm.

2.1.4.2 Giải pháp về giá cả.

2.1.4.3 Giải pháp về phân phối.

2.1.4.4 Giải pháp về xúc tiến hỗn hợp.

2.2 Giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược Marketing.

2.2.1. Bộ máy tổ chức.

2.2.2 Lãnh đạo

2.2.3 Công cụ xây dựng chiến lược.

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

 

 

 

 

Contact Me on Zalo