Giải pháp hoàn thiện chính sách marketing mix tại công ty cho thuê xe

Rate this post

một số giải pháp hoàn thiện chính sách marketing mix tại công ty cho thuê xe nhất việt, Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

Giải pháp hoàn thiện chính sách marketing mix tại công ty cho thuê xe

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING DỊCH VỤ VÀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ

1.1. TỔNG QUAN VỀ MARKETING DỊCH VỤ

1.1.1 Các khái niệm cơ bản

 • Khái niệm dịch vụ .
 • Khái niệm marketing dịch vụ .

1.1.2 Đặc điểm của marketing dịch vụ .

 • Dịch vụ không có tính hiện hữu .
 • Dịch vụ có tính không đồng nhất . .
 • Dịch vụ có đặc tính không tách rời .
 • Sản phẩm dịch vụ mau hỏng .

1.2 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ .

1.2.1 Thị trường hoạt động marketing dịch vụ .

 • Thị trường khách hàng .
 • Thị trường chuyển giao .
 • Thị trường cung cấp .
 • Thị trường tuyển dụng .
 • Thị trường uy lực .
 • Thị trường bên trong .
 • Giải pháp hoàn thiện chính sách marketing mix tại công ty cho thuê xe

1.2.2 . Mô hình quá trình marketing dịch vụ

 • Nghiên cứu thị trường dịch vụ
 • Hoạch định chiến lược marketing dịch vụ .
 • Quản trị nỗ lực marketing .

1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MARKETING DỊCH VỤ .

1.3.1 Môi trường Vĩ mô .

 • Môi trường nhân khẩu
 • Môi trường kinh tế . .
 • Môi trường tự nhiên .
 • Môi trường công nghệ . .
 • Môi trường chính trị và pháp luật . .
 • Môi trường văn hóa . .

1.3.2 Môi trường Vi Mô .

 • Doanh nghiệp .
 • Những người cung ứng .
 • Những người trung gian marketing .
 • Khách hàng .
 • Đối thủ cạnh tranh . .
 • Công chúng trực tiếp .

1.4 CÁC MÔ HÌNH MARKETING – MIX TRONG CÁC DOANH NGHỆP DỊCH VỤ .

1.4.1 Mô hình chiến lược marketing – mix .

1.4.2 Các chính sách marketing – cơ bản .

 • Sản phẩm dịch vụ .
 • Chính sách giá dịch vụ .
 • Chính sách phân phối . .
 • Chính sách xúc tiến hỗn hợp .
 • Yếu tố con người trong dịch vụ .
 • Quá trình dịch vụ .
 • Dịch vụ khách hàng

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CHO THUÊ XE NHẤT VIỆT

2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM DV & XNK NHẤT VIỆT

2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển của công ty .

 • Lĩnh vực hoạt động của Công ty .

2.1.2 Chức năng & nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty . .

2.1.2.1 Bộ máy tổ chức– Sơ đồ tổ chức và Sơ đồ chức danh của Cty.

2.1.2.2 Chức năng & nhiệm vụ của các chức danh trong Cty .

2.1.3. Nguồn lực của công ty .

 • Hệ thống thông tin marketing của cty
 • Nguồn lực tài chính .
 • Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ .
 • Yếu tố nhân sự của cty Nhất. Việt .

2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Nhất việt.

27 2.1.4.1Khách hàng của Công ty.

 • Khách hành chủ yếu
 • Khách hàng quen thuộc .
 • Khách hàng lẻ

2.1.4.2 Chi phí hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê xe .

2.2 NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CHO THUÊ XE NHẤT VIỆT

2.2.1 Môi trường vi mô .

 • Yếu tố lực lượng bên trong doanh nghiệp .
 • Các nhà cung cấp .
 • Trung gian Marketing .
 • Đối thủ cạnh tranh .

2.2.2 Môi trường vĩ mô .

 • Yếu tố kinh tế .
 • Các yếu tố chính trị và pháp luật .
 • Các yếu tố kỹ thuật – công nghệ .
 • Các điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng .

2.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CHO THUÊ XE NHẤT VIỆT

2.3.1. Nhận dạng thị trường mục tiêu và đối thủ cạnh tranh của cty

 • Nhận dạng thị trường mục tiêu của Cty Nhất Việt .
 • Đối thủ cạnh tranh của Công ty Nhất Việt . .

2.3.2. Thực trạng chính sách marketing – mix của công ty .

2.3.2.1. Chính sách sản phẩm. .

2.3.2.2. Chính sách giá .

2.3.2.3. Chính sách phân phối .

2.3.2.4. Chính sách xúc tiến .

2.3.2.5 Yếu tố con người .

2.3.2.6 Quá trình dịch vụ .

2.3.2.7 Dịch vụ chăm sóc khách hàng .

2.4 PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT .

2.4.1 Các kết hợp .

 • Kết hợp S – O
 • Kết hợp W¬- O .
 • Kết hợp S – T .
 • Kết hợp W – T . .

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CHO THUÊ XE NHẤT VIỆT

3.1.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NHẤT VIỆT TRONG NHỮNG NĂM TỚI . .

3.1.1. Thời cơ và thách thức đối với công ty giai đoạn tới .

3.1.2. định hướng chiến lược phát triển của công ty .

3.2. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÁC CHÍNH SÁCH MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CHO THUÊ XE NHẤT VIỆT

3.2.1. Hoàn thiện chính sách sản phẩm dịch vụ .

3.2.2. Hoàn thiện chính sách giá .

3.2.3. Hoàn thiện chính sách phân phối .

3.2.4. Hoàn thiện chính sách xúc tiến .

3.2.5. Hoàn thiện chính sách nhân lực

3.2.6 Hoàn thiện qui trình dịch vụ .

3.2.7 Hoàn thiện chính sách cơ sở hạ tầng .

3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CHO THUÊ XE NHẤT VIỆT

3.3.1. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu marketing . .

3.3.2. Xây dựng các chiến lược marketing trong ngắn hạn .

3.3.3. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và phát triển công nghệ .

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

 

 

Contact Me on Zalo