TOP 4 Đề cương Báo cáo thực tập Marketing đầy đủ ý, hay nhất

Rate this post

Dạo này có một số bạn phản hồi qua zalo cho mình, muốn mình đăng thêm nhiều tài liệu, ý tưởng, bài mẫu, thêm thêm thêm… và thêm. Mình sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để cập nhật các bài tài liệu, tư liệu nhanh chóng giúp các bạn có số lượng tài liệu đa dạng, phong phú hơn. 

Hiện tại bạn nào đang thiếu ý tưởng làm bài hay đang tìm đề tài làm bài, tìm công ty thực tập, tìm bài mẫu, tìm dịch vụ viết thuê thì các bạn hoàn toàn inbox qua zalo cho mình được luôn nha!.Zalo của mình: https://zalo.me/0934536149 Mình sẽ phản hồi nhanh chóng. 

1. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING

LỜI CAM ĐOAN
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU      

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XD DV TM ĐẠI ẤN 

 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
 • 1.2.1. Chức năng
 • 1.2.2. Nhiệm vụ
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty
 • 1.3.1. Cơ cấu tổ chức
 • 1.3.2. Chức năng các bộ phận
 • 1.4. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2014 – 2016
 • 1.4.1.Kết quả tài chính
 • 1.4.2. Nhân lực:

CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC MARKETING SẢN PHẨM THÉP CỦA CÔNG TY TNHH XD DV TM ĐẠI ẤN

 • 2.1. Hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh sản phẩm thép
 • 2.1.1. Sản phẩm       
 • 2.1.2. Giá      
 • 2.1.3. Kênh phân phối        
 • 2.1.4. Hoạt động xúc tiến  
 • 2.2 Đánh giá chung về ưu điểm và nhược điểm
 • 2.2.1 Ưu điểm          
 • 2.3.2 Nhược điểm   

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH XD DV TM ĐẠI ẤN

 • 3.1 Phương hướng phát triển của công ty
 • 3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện quản trị marketing tại Công ty TNHH XD DV TM Đại Ấn
 • 3.2.2 Hoàn thiện chính sách sản phẩm
 • 3.2.3 Chiến lược giá cả
 • 3.2.4 Chiến lược phân phối
 • 3.2.5 Chiến lược chiêu thị 

KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Xem thêm: Dịch vụ viết thuê Báo cáo thực tập

2. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU      

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XD DV TM ĐẠI ẤN 

 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty      
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty    
 • 1.2.1. Chức năng     
 • 1.2.2. Nhiệm vụ      
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty        
 • 1.3.1. Cơ cấu tổ chức         
 • 1.3.2. Chức năng các bộ phận       
 • 1.4. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2014 – 2016        

CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC MARKETING SẢN PHẨM THÉP CỦA CÔNG TY TNHH XD DV TM ĐẠI ẤN

 • 2.1. Hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh sản phẩm thép
 • 2.1.1. Sản phẩm
 • 2.1.2. Giá cả
 • 2.1.3. Kênh phân phối
 • 2.1.4. Hoạt động xúc tiến
 • 2.2 Đánh giá chung về ưu điểm và nhược điểm
 • 2.2.1 Ưu điểm
 • 2.3.2 Nhược điểm

CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH XD DV TM ĐẠI ẤN        

 • 3.1 Phương hướng phát triển của công ty           
 • 3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện quản trị marketing tại Công ty TNHH XD DV TM Đại Ấn       
 • 3.2.2 Hoàn thiện chính sách sản phẩm    
 • 3.2.3 Chiến lược giá cả      
 • 3.2.4 Chiến lược phân phối           
 • 3.2.5 Chiến lược chiêu thị 

KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Xem thêm: Bài mẫu Báo cáo thực tập Marketing

3. ĐỀ CƯƠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING

PHẦN 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TIẾN NHẤT NAM 

 • 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển       
 • 1.2. Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi
 • 1.2.1. Sứ mệnh của TIẾN NHẤT NAM  
 • 1.2.2. Tầm nhìn       
 • 1.2.3. Định hướng phát triển         
 • 1.3. Chức năng nhiệm vụ của công ty     
 • 1.3.1. Chức năng     
 • 1.3.2. Nhiệm vụ:     
 • 1.4.Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty  
 • 1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty
 • 1.4.2.Nhiệm vụ của các phòng ban:         
 • 1.5.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ( 2016-2018)       

PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN NHẤT NAM 

 • 2.1 Phân tích môi trường kinh doanh
 • 2.1.1. Nhà cung ứng
 • 2.1.2. Các trung gian marketing
 • 2.1.4. Khách hàng
 • 2.2. Marketing mix của công ty
 • 2.2.1. Về sản phẩm
 • 2.2.2. Chính sách giá
 • 2.2.3. Mạng lưới phân phối
 • 2.2.4. Chính sách truyền thông và xúc tiến
 • 2.3. Phân tích SWOT
 • 2.4 Mô tả công việc thực tập
 • 2.5. Kinh nghiệm rút ra từ thực tập
 • 2.6. Nhận xét
 • 2.6.1 Ưu điểm
 • 2.6.2 Nhược điểm

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN NHẤT NAM

 • 3.1 Định hướng phát triển của công ty
 • 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị marketing cho công ty  
 • 3.2.1. Lập kế hoạch marketing     
 • 3.2.2. Tổ chức thực hiện marketing         
 • 3.2.3. Kiểm soát và đánh gia hiệu quả hoạt động marketing
 • 3.2.4. Cải tiến hoạt động marketing         

KẾT LUẬN

Xem thêm: Tổng hợp Báo cáo thực tập chăm sóc khách hàng

4. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SX – TM VI KHANG       

 • 1.1.      Lịch sử hình thành và phát triển   
 • 1.1.1 Thông tin công ty      
 • 1.1.2.Tầm nhìn        
 • 1.1.3.Sứ mệnh:        
 • 1.1.4.Giá trị cốt lõi:
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ 
 • 1.2.1. Chức năng     
 • 1.2.2. Nhiệm vụ      
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức 
 • 1.3.1. Sơ đồ tổ chức
 • 1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban   
 • 1.4. Tình hình nhân sự       
 • 1.4.1. Tình hình biến động nhân sự trong vài năm gần đây
 • 1.4.2. Cơ cấu nguồn lao động trong ba năm gần đây
 • 1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2016 – 2018)

PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH VI KHAN

 • 2.1 Phân tích môi trường kinh doanh
 • 2.1.1 Môi trường vĩ mô
 • 2.1.2. Môi trường vĩ mô
 • 2.2. Marketing mix của Công ty TNHH SX – TM Vi Khang
 • 2.2.1. Sản phẩm
 • 2.2.2 Gía bán
 • 2.2.3. Phân phối
 • 2.3. Phân tích SWOT
 • 2.4. Mô tả công việc thực tập
 • 2.5.Công việc tìm hiểu được về thực tế
 • 2.6. Kinh nghiệm rút ra từ thực tập
 • 2.6 Đánh giá hoạt động marketing của Công ty TNHH SX – TM Vi Khang
 • 2.6.1. Ưu điểm         
 • 2.6.2. Nhược điểm  

PHẦN 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM VI KHANG            

 • 3.1 Phương hướng phát triển của công t
 • 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị marketing tại Công ty TNHH SX-TM Vi Khang           
 • 3.2.1 Hoàn thiện chính sách sản phẩm
 • 3.2.2 Chiến lược giá cả      
 • 3.2.3 Chiến lược phân phối
 • 3.2.4 Chiến lược chiêu thị

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD

Với 4 mẫu Đề cương Báo cáo thực tập Marketing này, mong rằng sẽ hữu ích thật nhiều với các bạn. Chúc các bạn có thật nhiều ý tưởng, làm thật tốt bài Báo cáo thực tập của mình, để ra trường thật suôn sẻ nha!

Nếu quá trình viết Báo cáo thực tập các bạn thiếu tài liệu, ý tưởng, công ty thực tập, chưa tìm được đề tài phù hợp hay thời gian quá bận không làm được bài, các bạn có thể liên hệ với mình quá zalo: https://zalo.me/0934536149 . Mình sẽ trả lời và tư vấn miễn phí cho các bạn luôn nha!

Contact Me on Zalo