Đề cương chi tiết bài báo cáo thực tập marketing, rất hay, 2019

Rate this post

Hôm nay, nhóm viết thuê báo cáo thực tập marketing chia sẻ với các bạn đề cương chi tiết  bài báo cáo thực tập marketing hay nhất dành cho các bạn sinh viên đang viết báo cáo và đang tìm kiếm một số đề cương chi tiết cho bài báo cáo của mình.

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập marketing, rất hay, 2019

Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ bạn nào không có thời gian để viết bài báo cáo thực tập của mình, các bạn có thể liên hệ mình để mình tư vấn chọn đề tài và báo giá cụ thể hơn nha.

sdt/zalo: 0909 23 26 20

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu đề tài

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập marketing
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING MIX TRONG KINH
DOANH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH.
1.1 Khái quát về dịch vụ
1.1.1 Khái niệm về dịch vụ
1.1.2 Đặc điểm của dịch vụ
1.1.3 Chất lượng dịch vụ
1.1.3.1 Khái niệm.
1.1.3.2 Quản trị chất lượng dịch vụ.
1.2 Khái quát về Marketing dịch vụ
1.2.1 Khái niệm Marketing dịch vụ
1.2.2 Quá trình Marketing dịch vụ.
1.2.3 Marketing mix cho ngành dịch vụ
1.2.3.1 Khái niệm về Marketing mix
1.2.3.2 Một số vấn đề cơ bản của Markting dịch vụ.

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập marketing
1.2.4 Marketing mix – 7P trong dịch vụ
1.2.4.1 Sản phẩm (Product)
1.2.4.2 Giá (Price)
1.2.4.3 Phân phối (Place)
vii
1.2.4.4 Xúc tiến (Promotion)
1.2.4.5 Quá trình (Process)
1.2.4.6 Con người (People).
1.2.4.7 Môi trường vật chất (Physical evidence) .
1.3 Tìm hiểu về giám định và dịch vụ giám định
1.3.1 Khái niệm về giám định .
1.3.2 Khái quát về dịch vụ giám định
1.3.2.1 Khái niệm dịch vụ giám định.
1.3.2.2 Các loại hình dịch vụ giám định
1.3.2.3 Danh sách một số công ty thực hiện dịch vụ giám định tại Việt Nam
1.4 Vai trò của Marketing mix đối với việc đẩy mạnh hoạt động dịch vụ giám
định

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập marketing
1.5 Nhiệm vụ của Marketing mix đối với dịch vụ giám định
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG
TY TNHH COTECNA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA
2.1 Tổng quát về công ty TNHH Cotecna Việt Nam
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động
2.1.2.1 Chức năng và quyền hạn
2.1.2.2 Lĩnh vực hoạt động
2.1.3 Cơ cấu tổ chức.
2.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức .

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập marketing
Đề cương chi tiết báo cáo thực tập marketing

2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban .
2.1.4 Lao động
2.1.4.1 Tỉ lệ lao động .
2.1.4.2 Chính sách lao động
2.2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing mix của công ty
thời gian qua .
Đề cương chi tiết báo cáo thực tập marketing
2.2.1 Môi trường vĩ mô .
2.2.1.1 Yếu tố kinh tế
2.2.1.2 Yếu tố chính trị – pháp luật
2.2.1.3 Yếu tố văn hóa – xã hội .
2.2.1.4 Yếu tố kỹ thuật – công nghệ .
2.2.2 Môi trường vi mô .
2.2.2.1 Khách hàng
2.2.2.2 Nhà cung cấp
2.2.2.3 Đối thủ cạnh tranh.
2.3 Tình hình chung về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm
2011-2013
2.4 Thực trạng hoạt động Marketing mix trong việc đẩy mạnh hoạt động dịch
vụ giám định tại công ty TNHH Cotecna Việt Nam
2.4.1 Quá trình Marketing dịch vụ tại công ty TNHH Cotecna Việt Nam
2.4.2 Thực trạng về hoạt động Marketing mix tại công ty.
2.4.2.1 Về sản phẩm
2.4.2.2 Về giá .
2.4.2.3 Về phân phối
2.4.2.4 Về xúc tiến
2.4.2.5 Về quy trình dịch vụ.

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập marketing
2.4.2.6 Về con người
2.4.2.7 Về môi trường vật chất.
2.5 Đánh giá chung về hoạt động Marketing mix tại công ty
2.5.1 Ưu điểm và những thành tựu đạt được
2.5.2 Những mặt hạn chế và nguyên nhân
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING MIX VÀ CÁC KIẾN
NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH CỦA
CÔNG TY TNHH COTECNA VIỆT NAM.
3.1 Định hướng phát triển công ty trong năm 2014 – 2019
ix
3.2 Căn cứ đề xuất giải pháp.
3.2.1 Cơ hội
3.2.2 Thách thức
3.3 Các giải pháp Marketing mix nhằm đẩy mạnh hoạt động dịch vụ giám định
tại công ty .
3.3.1 Giải pháp về nghiên cứu và phát triển thị trường .
3.3.1.1 Cơ sở giải pháp
3.3.1.2 Nội dung giải pháp.
3.3.1.3 Kết quả dự kiến

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập marketing
3.3.2 Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
3.3.2.1 Cơ sở giải pháp.
3.3.1.2 Nội dung giải pháp.
3.3.1.3 Kết quả dự kiến .
3.3.3 Giải pháp về nâng cao giá trị thương hiệu
3.3.3.1 Cơ sở giải pháp
3.3.3.2 Nội dung giải pháp
3.3.3.3 Kết quả dự kiến .
3.3.4 Giải pháp về các hoạt động xúc tiến dịch vụ
3.3.4.1 Cơ sở giải pháp.
3.3.4.2 Nội dung giải pháp
3.3.4.3 Kết quả dự kiến
3.3.5 Giải pháp về công nghệ thông tin
3.3.5.1 Cơ sở giải pháp
3.3.5.2 Nội dung giải pháp
3.3.5.3 Kết quả dự kiến
3.4 Một số kiến nghị với Nhà nước
3.4.1 Hoàn thiện các luật và văn bản đối với ngành giám định xuất nhập khẩu.
3.4.2 Xây dựng và quản lý chặt chẽ hệ thống các tổ chức kinh doanh dịch vụ giám
định

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập marketing
TÓM TẮT CHƯƠNG 3.
KẾT LUẬN.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Contact Me on Zalo