Đề tài báo cáo: Phân tích chính sách phân phối sản phẩm tại Công ty ABC

Rate this post

Đề cương chi tiết báo cáo thực tập: Phân tích chính sách phân phối sản phẩm tại Công ty ABC. Đề tài báo cáo tốt nghiệp ngành Marketing được nhiều bạn sinh viên chọn. Có bạn thì sẽ chọn Giá, có bạn chọn Hoạt động chiêu thị, có bạn lại chọn Chiến lược Marketing,… 

Ở bài viết này, Admi chia sẻ đến các bạn chủ đề về Phân phối. Với đề tài: Phân tích chính sách phân phối sản phẩm tại Công ty TNHH ABC. Và dưới đây chia sẻ Đề cương chi tiết với đề tài phân phối. Ngoài ra, khi gặp khó khăn về đề cương hoặc bài báo cáo, các bạn có thể sử dụng Dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp để hoàn thiện bài viết.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ABC

MỞ ĐẦU

Chương 1. Cơ sở lý luận về quản trị kênh phân phối

1.1.Tổng quan về kênh phân phối

 • 1.1.1. Định nghĩa kênh phân phối
 • 1.1.2. Các loại kênh phân phối
  • 1.1.2.1. Các kênh đơn
  • 1.1.2.2. Các kênh truyền thống
 • 1.1.3. Cấu trúc của kênh phân phối
  • 1.1.3.1 Kênh cấp 1
  • 1.1.3.2.  Kênh cấp 2
  • 1.1.3.3. Kênh đặc biệt

1.2.  Tổ chức và họat động của kênh phân phối

 • 1.2.1 Tổ chức của kênh phân phối
 • 1.2.2.Họat động của kênh phân phối

1.3. Các nội dung cơ bản của quản trị kênh phân phối

 • 1.3.1. Chính sách tuyển chọn các thành viên trong kênh phân phối
 • 1.3.2. Chính sách khuyến khích các thành viên trong kênh phân phối
 • 1.3.3. Đánh giá các thành viên của kênh phân phối
 • 1.3.4. Xử lý mâu thuẫn trong kênh phân phối

Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị kênh phân phối tại công ty tnhh abc

2.1. Tổng quan về Công Ty TNHH ABC

 • 2.1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển
  • 2.1.1.1. Quá trình hình thành
  • 2.1.1.2.Quá trình phát triển
 • 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh
  • 2.1.2.1.Chức năng
  • 2.1.2.2.Nhiệm vụ
 • 2.1.3. Tầm nhìn, sứ mạng
 • 2.1.4 Sản phẩm dịch vụ
 • 2.1.5.Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2017 – 2019)

2.2. Thực trạng hoạt động kênh phân phối tại công ty TNHH ABC

 • 2.2.1.Cấu trúc kênh phân phối của công ty TNHH ABC
  • 2.2.1.1.Kênh cấp 1
  • 2.2.1.2. Kênh  cấp 2
  • 2.2.1.3.Kênh cấp 3
  • 2.2.1.4.Một số kết quả hoạt động của kênh phân phối trong các năm qua
 • 2.2.2.Thực trạng hoạt động quản trị kênh phân phối tại công ty TNHH ABC
  • 2.2.2.1.Tổ chức bộ máy quản trị kênh phân phối
  • 2.2.2.2.Chính sách quản lý kênh phân phối với các thành viên trong kênh
  • 2.2.2.3.Chính sách duy trì và phát triển kênh phân phối

2.3. Đánh giá về hoạt động quản lý hệ thống kênh phân phối

 • 2.3.1.Ưu điểm
 • 2.3.2.Tồn tại

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống kênh phân phối tại công ty tnhh abc

3.1.Định hướng phát triển của công ty

 • 3.1.1. Những định hướng chung của công ty
 • 3.1.2. Kế hoạch phát triển năm 2020-2022

3.2.Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty TNHH ABC

KẾT LUẬN

Trên đây là Đề cương báo cáo tốt nghiệp: Phân tích chính sách phân phối sản phẩm tại Công ty TNHH ABC mà admin chia sẻ đến các bạn. Nếu bạn muốn đặt làm bài báo cáo với đề tài này hoặc đề tài khác thì hãy liên hệ ngay Zalo của Admin trên trang website nhé!

Xem thêm bài viết khác:

Contact Me on Zalo