Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Marketing Cam Kết Đạt 9 Điểm

Rate this post

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Marketing Cam Kết Đạt 9 Điểm của chúng tôi sẽ giúp bạn có được bài báo cáo thực tâp hay luận văn tốt nghiệp với kết quả tốt nhất!

Sau này baocaothuctapmarketing sẽ chia sẻ đến các bạn sinh viên một số đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành marketing và đề cương chi tiết của các đề tài ngành marketing, hy vọng là có thể giúp được các bạn trong thời gian viết báo cáo.

Những bạn nào không có thời gian viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp marketing có thể liên hệ để mình viết giúp các bạn.

SDT/ ZALO: 0909 23 26 20

Gmail: hotrosinhvienthuctap@gmail.com

Danh sách đề tài báo cáo thực tập ngành marketing

  • Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing mix tại công ty
  • Nâng cao hiệu quả công tác bán hàng tại công ty
  • Giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty
  • Chiến lược marketing tại công ty
  • Một số giải pháp nhằm Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty…
  • ……

ĐỀ CƯƠNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY

PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH NGUYÊN 2
1. Thông tin chung về công ty và lịch sử hình thành phát triển của công ty 2
2. Cơ cấu tổ chức của công ty 5
3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua 9
3.1. Tình hình tài chính: 9
3.2.Hiệu quả sản xuất kinh doanh 10
4.Một số đặc điểm kinh tế kĩ thuật ảnh hưởng hoạt động marketing của công ty 12
4.1.Đặc điểm về sản phẩm 12
4.2.Đặc điểm về thị trường 13
4.3. Đặc điểm về nhân lực 14
4.4 Đặc điểm về khách hàng 18
4.5.Đặc điểm về đối thủ cạnh tranh 19
4.6.Các đặc điểm khác 20
PHẦN 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH NGUYÊN 22
1.Thực trạng hoạt động Marketing tại công ty TNHH Thương mại Thành Nguyên 22
1.1. Hoạt động phân tích thị trường 22
1.1.1.Nghiên cứu thị trường 23
1.1.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 24
1.3.Đo lường và dự báo mức cầu 24
2.Hoạt động marketing _mix 25
3.Đánh giá các hoạt động marketing của công ty. 38
3.1.Những thành tựu đạt được 38
3.2.Những hạn chế còn tồn tại 39
3.3.Nguyên nhân 40
PHẦN 3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH NGUYÊN 41
1.Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 41
1.1.Định hướng chung 41
1.2.Kế hoạch phát triển năm 2008-2010 44
2.Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại công ty TNHH thương mại Thành Nguyên 44
2.1.Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 44
2.2.Các giải pháp về Marketing_mix 46
2.2.1.Chính sách sản phẩm 46
2.2.1.1.Đẩy mạnh chính sách đa dạng hóa sản phẩm 46
2.2.1.2.Phát triển sản phẩm 47
2.2.2.Chính sách phân phối 48
2.2.2.1.Cơ cấu lạ kênh phân phối 48
2.2.2.2.Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ kênh phân phối phù hợp 50
2.2.3.Hoàn thiện chính sách giá 51
2.2.4.Hoàn thiện các hoạt động xúc tiến hỗn hợp 53
KẾT LUẬN 56
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

Contact Me on Zalo