Gỉai pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu huyện Núi Thành

Rate this post

Báo cáo thực tập marketing xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu về Gỉai pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu huyện Núi Thành để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.
Phát triển mạnh các ngành thương mại – dịch vụ
Khuyến khích ñầu tư phát triển các ngành dịch vụ có khả năng thu hồi vốn nhanh như du lịch, dịch vụ tài chính, ngân hàng, vận tải, bưu chính viễn thông. Phát huy mọi nguồn lực của Nhà nước và xã hội ñể phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ ñáp ứng sự phát triển nhằm phục vụ cho nhu cầu giáo dục, y tế và thể thao. Mở rộng các dịch vụ phục vụ ñời sống công cộng và sinh hoạt gia ñình. Phát triển thương mại, cả nội thương và ngoại thương, ña dạng hóa các loại hình dịch vụ, ña dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng các hoạt ñộng dịch vụ. Tăng nhanh lưu thông hàng hoá nhất là mạng lưới tiêu thụ hàng hóa ở các vùng sâu vùng xa và các vùng ñặc biệt khó khăn. Mở rộng thị trường nông thôn tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các vùng trong tỉnh. Phát triển các ñiểm du lịch, xây dựng các dự án ñầu tư theo quy hoạch, sớm hình thành các khu du lịch tầm cỡ của tỉnh, cải thiện cơ sở hạ tầng ñến các ñiểm du lịch tham quan. Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, dịch vụ bưu chính, viễn thông, tin học.
Nâng cao năng suất lao động trong nông nghiệp
Việc nâng cao năng suất lao ñộng trong nông nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng. Để tăng năng suất lao ñộng trong nông nghiệp cần thực hiện hai biện pháp cơ bản như sau:
Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.
Nâng cao trình ñộ chuyên môn cho lao ñộng nông nghiệp

Đào tạo nghề cho người lao động
Với quy mô như hiện nay và theo kết quả dự báo ñến năm 2020, nguồn nhân lực của Núi Thành có thể ñáp ứng tốt yêu cầu về số lượng lao ñộng cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành kinh tế. Do vậy, vấn ñề ñặt ra là phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ñể giải quyết vấn ñề này cần thiết phải có giải pháp ñào tạo nghề cho người lao ñộng:
Thực hiện phổ cập trung học cơ sở và phát triển giáo dục trung học phổ thông
Phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS và THPT
Xây dựng và thực hiện quy hoạch mạng lưới ñào tạo nghề và kế hoạch ñào tạo nghề
Đổi mới nội dung, chương trình ñào tạo nghề
Tăng cường ñầu tư vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở dạy nghề
Gắn ñào tạo nghề với giải quyết việc làm
Tăng cường công tác tuyên truyền về đào tạo nghề
Kiểm ñịnh chất lượng ñào tạo nghề
Phát triển nhanh thị trường lao ñộng trên ñịa bàn huyện
Hoàn thiện thể chế thị trường lao ñộng, tạo khung pháp lý cho thị trường lao ñộng phát triển mạnh và hoạt ñộng có hiệu quả
Huy ñộng các nguồn lực cho ñầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tạo cầu lao ñộng, nhất là những ngành, lĩnh vực có ưu thế và có khả năng thu hút nhiều lao ñộng
Phát triển hệ thống giao dịch gắn kết cung – cầu của thị trường lao ñộng
Giải quyết việc làm cho lao ñộng trong khu vực có ñất thu hồi
Một trong những vấn ñề then chốt trong chuyển dịch cơ cấu

lao ñộng ñặc biệt là chuyển dịch cơ cấu lao ñộng ở khu vực nông thông ñó là di chuyển lao ñộng từ ngành nông nghiệp sang ngành công nghiệp và dịch vụ. Một trong những hệ quả của phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ñó là tình trạng dư thừa lao ñộng ở khu vực nông thôn, ñặc biệt là những khu vực có ñất thu hồi. Giải quyết việc làm cho người lao ñộng ở những nơi có ñất thu hồi là yêu cầu khách quan và bức xúc. Một mặt, khắc phục những tác ñộng tiêu cực ñến xã hội; mặt khác, ñây cũng chính là ñiều kiện quyết ñịnh cho quá trình chuyển dịch cơ cấu lao ñộng ở các ñịa phương nói riêng và của tỉnh nói chung.
Tăng cường XKLĐ
XKLĐ ra nước ngoài vừa có ý nghĩa trong việc tăng thu nhập cho người dân, vừa có ý nghĩa trong việc giải quyết việc làm chuyển dịch cơ cấu lao ñộng. Về cơ bản, ñối tượng tham gia XKLĐ chủ yếu là người lao ñộng hoạt ñộng trong khu vực nông nghiệp. Vì vậy, XKLĐ trực tiếp tác ñộng ñến lao ñộng của ngành nông nghiệp mà cụ thể là rút bớt lao ñộng của ngành này từ ñó có tác dụng làm giảm tỷ trọng lao ñộng của ngành này trong nền kinh tế.

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Qúa trình chuyển dịch cơ cấu lao động huyện Núi Thành

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo