Hoàn thiện hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty sơn hóa chất

Rate this post

Hoàn thiện hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty sơn hóa chất, Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

Hoàn thiện hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty sơn hóa chất

Lời nói đầu

CHƯƠNG I. Cơ sở lý luận hệ thống kênh phân phối

I/Khái quát về tổ chức kênh phân phối

 1. Khái niệm và chức năng kênh phân phối

1.1. Khái niệm kênh phân phối

1.2. Chức năng của kênh phân phối

 1. Khái nhiệm và nguyên tắc tổ chức kênh phân phối

2.1Khái niệm tổ chức kênh phân phối

2.2 Nguyên tắc tổ chức kênh phân phối

 1. Nội dung cơ bản của nâng cao hiệu lực tổ chức kênh phân phối sản phẩm của công ty kinh doanh

3.1. Phân tích đảm bảo dịch vụ khách hàng trong kênh phân phối

3.2 Xác định mục tiêu và ràng buộc cua kênh phân phối

3.3 Lựa chọn phương án kế vị của tổ chức kênh

3.4. Đánh giá và quyết định tổ chức kênh.

 1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI
 2. Nhân tố vĩ mô

1.1 Kinh tế vĩ mô

1.2 Thị trường

1.3 Môi trường kĩ thuật

1.3 Môi trường xã hội

 1. Môi trường vi mô

2.1 Khách hàng

2.2 trung gian thương mại

2.3 Cạnh tranh

2.4 Nguồn lực công ty

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA hệ thống kênh phân phối tại công ty sơn hóa chất

 1. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT SƠN HÀ NỘI

1/Quá trình hình thành và phát triển

 1. Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu và các sản phẩm của công ty:
 2. Tổ chức bộ máy và nhân lực công ty
 3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty
 4. Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
 5. Phân tích thực trạng hoạt động phân phối sản phẩm sơn tại công ty cổ phần hóa chất sơn Hà Nội

1/ Đặc điểm sản phẩm sơn và thị trường công ty sơn

 1. Thực trạng hoạt động của hệ thống kênh phân phối tại công ty sơn hóa chất

2.1 Thực trạng đam bảo dịch vụ khách hàng gồm:

2.2 Thực trạng xác định mục tiêu và ràng buộc kênh.

2.4 Thực trạng đánh giá để quyết định tổ chức kênh.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 1. Những thành công và ưu điểm.

2.Những tòn tại và nguyên nhân

2.1 Những tồn tại

2.2 Nguyên nhân

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ hệ thống kênh phân phối tại công ty sơn hóa chất

I.MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN TỚI.

1.Dự báo nhu cầu thị trường sơn

 1. Mục tiêu và phương hướng hoạt độngkinh doanh của công ty trong giai đoạn tới.
 2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN hệ thống kênh phân phối tại công ty sơn hóa chất
 3. Giải pháp nâng cao dịch vụ phân tích đảm bảo khách hàng

2 . Giải pháp nâng cao hiệu lực xác định mục tiêu và ràng buộc kênh.

Kết Luận

 


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

 

 

 

 

Contact Me on Zalo