Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty thiết bị điện Toàn Cầu

Rate this post

Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty thiết bị điện Toàn Cầu, dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty thiết bị điện Toàn Cầu

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về hệ thống kênh phân phối.

  1. Khái niệm về kênh phân phối, hệ thống phân phối sản phẩm của Công ty.

1.1. Khái niệm về kênh phân phối:

1.2. Hệ thống sản phẩm của Công ty:

  1. Quá trình hoạt động phân phối sản phẩm của Công ty.
  2. Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phân phối của Công ty.

3.1. Tổ chức kênh phân phối.

3.1.1. Các ràng buộc trong tổ chức kênh phân phối:

3.1.2. Các phương án chuẩn bị tổ chức kênh:

3.1.3. Quyết định tổ chức kênh:

3.2. Quản lý hệ thống kênh phân phối:

3.2.1. Khỏi niệm về quản lý kờnh phõn phối:

3.2.2. Quản lý kênh phân phối:

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG hệ thống kênh phân phối tại công ty thiết bị điện Toàn Cầu.

  1. Tổng quan về Công ty cổ phần kỹ thuật điện toàn cầu.

1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty:

1.1.2. Hoàn cảnh ra đời:

1.2. Hoạt động của công ty

1.3. Mô hình tổ chức bộ máy Quản trị của Công ty:

1.3.1. Mô hình tổ chức Bộ máy:

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cuả các bộ phận trong bộ máy:

1.4. Mối quan hệ giữa các bộ phận trong Bộ máy:

  1. Thực trạng hệ thống kênh phân phối tại công ty thiết bị điện Toàn Cầu

2.2. Thực trạng quá trình tổ chức kênh phân phối sản phẩm nhập khẩu của Công ty cổ phần kỹ thuật điện toàn cầu.

2.3. Thực trạng quá trình quản lí kênh phân phối sản phẩm nhập khẩu của Công ty cổ phần kỹ thuật điện toàn cầu.

  1. Đánh giá thực trạng hoạt động phân phối sản phẩm nhập khẩu của Công ty.
  2. Những thành công trong hoạt động phân phối sản phẩm nhập khẩu của Công ty.

4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu và phân phối của Công ty cổ phần kỹ thuật điện toàn cầu

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG hệ thống kênh phân phối tại công ty thiết bị điện Toàn Cầu

  1. Định hướng về nhập khẩu và phân phối các sản phẩm nhập khẩu của Công ty trong thời gian tới.

1.1. Định hướng phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật :

1.2. Định hướng phát triển chiến lược Marketing :

1.2.1. Những chính sách về sản phẩm :

1.2.2. Kế hoạch kinh doanh sản phẩm mới

1.2.3. Vấn đề sản phẩm mới và nhu cầu thị trường

1.2.4. Chu kỳ sống của sản phẩm và vấn đề quản lý kênh

1.2.5. Quản lý chiến lược sản phẩm

1.3. Những chính sách định giá :

  1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty thiết bị điện Toàn Cầu

2.1. Mô hình kênh :

2.2. Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kênh và mục tiêu và những ràng buộc kênh:

2.1.1. Mục tiêu và các chính sách phân phối:

2.1.2. Lượng hoá các ràng buộc kênh :

2.1.3. Các đặc điểm của người tiêu thụ :

2.1.4. Đặc tính của mặt hàng :

2.1.5. Đặc điểm của nguồn hàng và các trung gian bạn hàng:

2.2. Phân tích động thái hệ kênh tổng thể:

2.3. Hoạch định, lựa chọn các phương án thế vị tổ chức kênh:

2.4. Đánh giá và lựa chọn:

  1. Hoàn thiện quản lý kênh

3.1. Thiết lập mối quan hệ giữa các thành viên kênh.

3.2. Hoàn thiện quản lý phân phối vật chất.

3.3.Giải quyết các xung đột còn tiềm tàng trong kênh.

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

 

 

 

 

Contact Me on Zalo