Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty xây dựng

Rate this post

Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty xây dựng, Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty xây dựng

Lời mở đầu

  1. Lý do chọn đề tài
  2. Mục đích nghiên cứu
  3. Đối tượng nghiên cứu
  4. Phương pháp nghiên cứu
  5. Bố cục đề tài

 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1.1 Marketing là gì?

1.2 Tầm quan trọng của Marketing

1.3 Marketing Mix

1.3.1 Chiến lược sản phẩm

1.3.2 Chiến lược giá

1.3.3 Chiến lược chiêu thị

1.3.4 Chiến lược phân phối và khách hàng

1.4 Kênh phân phối

1.4.1 Khái niệm kênh phân phối

1.4.2 Các cấp của kênh phân phối

1.4.3 Tổ chức và hoạt động của kênh phân phối

1.4.3.1 Cấu trúc kênh phân phối

1.4.3.2 Tổ chức kênh phân phối

1.4.3.3 Hoạt động kênh phân phối

1.4.3.3.1 Kênh phân phối ngắn

1.4.3.3.2 Kênh phân phối dài

1.4.4 Lựa chọn kênh phân phối

1.4.4.1 Căn cứ để lựa chọn kênh phân phối

1.4.4.2 Các chiến lược phân phối điển hình

1.4.5 Biện pháp phát triển kênh phân phối

1.5 Tầm quan trọng của phân phối trong Marketing Mix

1.5.1 Vai trò của trung gian phân phối

1.5.2 Tầm quan trọng của phân phối

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY VÀ THỰC TRẠNG hệ thống kênh phân phối tại công ty xây dựng NAM THIÊN Á.

2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

2.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty

2.2.1 Chức năng

2.2.2 Nhiệm vụ

2.3 Cơ cấu tổ chức

2.3.1 Sơ đồ tổ chức

2.3.2 Chức năng từng bộ phận

2.4 Sơ lược tình hình phát triển của công ty trong thời gian qua

2.4.1 Cơ cấu lao động

2.4.2 Cơ sở hạ tầng

2.4.3 Máy móc thiết bị

2.4.4 Nguồn lực tài chính

2.4.5 Hoạt động Marketing

2.4.6 Sản lượng sản phẩm, giá trị qua các năm

2.4.7 Chi phí

2.5 Phương hướng, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới

2.5.1 Phương hướng

2.5.2 Kế hoạch

2.6 Thực trạng hệ thống kênh phân phối tại công ty xây dựng Nam Thiên Á

2.6.1 Thị trường phân phối sản phẩm của công ty

2.6.2 Hệ thống kênh phân phối hiện tại của công ty

2.6.2.1 Hệ thống phân phối hiện tại của công ty

2.6.2.2 Cách thức hoạt động và tổ chức kênh phân phối

2.6.3 Kết quả hoạt động các kênh phân phối

2.6.3.1 Kênh phân phối chi nhánh các tỉnh

2.6.3.2 Kênh phân phối đại lý

2.6.4 Xây dựng mục tiêu

2.6.5 Xây dựng các chiến lược

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN hệ thống kênh phân phối tại công ty xây dựng NAM THIÊN Á

3.1 Mở rộng kênh phân phối

3.1.1 Lựa chọn thị trường mục tiêu

3.1.2 Định vị sản phẩm

3.1.3 Lựa chọn các nhà phân phối

3.1.4 Đa dạng hóa sản phẩm, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và công tác nghiên cứu thị trường

3.2 Cũng cố mối quan hệ, xâm nhập thị trường mới

3.3 Quản trị hệ thống kênh phân phối

3.4 Giải pháp nguồn nhân lực

3.5 Giải pháp về tổ chức kinh doanh

3.6 Giải pháp về chiêu thị, marketing

3.7 Chính sách tồn kho

3.9 Giải pháp về tài chính

3.10 Giải pháp về thương mại điện tử

KẾT LUẬN

KIẾN NGHỊ

 


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

 

 

 

 

Contact Me on Zalo