Giải pháp nâng cao Hoạt động Marketing Mix tại công ty du lịch Holiday

Rate this post

Giải pháp nâng cao Hoạt động Marketing Mix tại công ty du lịch Holiday. Dịch vụ viết thuê Báo cáo thực tập marketing giá rẻ

Giải pháp nâng cao Hoạt động Marketing Mix tại công ty du lịch Holiday

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN MAKERTING MIX TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH

1.1 Một số lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh lữ hành

1.1.1 Khái niệm về công ty lữ hành

1.1.1.1 Ngành kinh doanh lữ hành

1.1.1.2 Công ty lữ hành

1.1.2 Phân loại công ty lữ hành

1.1.3 Hệ thống sản phẩm của các công ty lữ hành

1.1.3.1 Các dịch vụ trung gian

1.1.3.2 Các chương trình trọn gói

1.1.3.3 Các hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành tổng hợp

1.2 Vận dụng hoạt động Makerting-Mix trong hoạt động kinh doanh lữ hành

1.2.1 Khái niệm chung về Makerting và Makerting du lịch

1.2.1.1 Makerting

1.2.1.2 Makerting du lịch

1.2.2 Vận dụng các chính sách Makerting-Mix vào kinh doanh lữ hành.

Giải pháp nâng cao Hoạt động Marketing Mix tại công ty du lịch Holiday

1.2.2.1 Chính sách sản phẩm. .

 1. Sản phẩm và sản phẩm du lịch
 2. Vị trí của chính sách sản phẩm
 3. Nghiên cứu chu kỳ sống của sản phẩm
 4. Phát triển các sản phẩm mới

1.2.2.2 Chính sách giá cả

 1. Mục tiêu của chính sách giá cả
 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách
 3. Các nguyên tắc xác định giá
 4. Các phương pháp định giá trong kinh doanh lữ hành
 5. Các chiến lược điều chỉnh giá

1.2.2.3 Chính sách phân phối

 1. Khái niệm
 2. Hệ thống các kênh phân phối trong kinh doanh lữ hành

1.2.2.4 Chính sách giao tiếp khuyếch trương

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MAKERTING MIX TẠI CÔNG TY DU LỊCH VIETHOLIDAY TOURS

 1. 1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty VietHoliday Tours

2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ của công ty

2.1.1.1 Chức năng

2.1.1.2 Nhiệm vụ

2.1.2 Mô hình tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty

2.1.2.1 Mô hình tổ chức của công ty

2.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban

2.1.3 Cơ cấu lao động tại công ty

2.1.4 Đặc điểm cơ sở vật chất của công ty

2.1.5 Đặc điểm về vốn của công ty

2.1.6 Đặc điểm nguồn khách chính của công ty hôm nay và trong tương lai

Giải pháp nâng cao Hoạt động Marketing Mix tại công ty du lịch Holiday

2.1.7 Kết quả kinh doanh của công ty

2.2 Phân tích hoạt động nghiên cứu Marketing – Mix tại Công ty VietHoliday Tour

2.2.1 Thị trường mục tiêu và khách hàng mục tiêu

2.2.2 Chính sách sản phẩm

2.2.2.1 Tính đa dạng của sản phẩm

2.2.2.2 Tính thời vụ của sản phẩm

2.2.2.3 Quản lý chất lượng sản phẩm

2.2.3 Chính sách giá

2.2.3.1 Việc xây dựng giá

2.2.3.2 Các chính sách giá khác

2.2.4 Chính sách phân phối

2.2.5 Chính sách giao tiếp – khuyếch trương

2.3 Những điểm mạnh – yếu, cơ hội – thách thức của công ty VietHoliday Tours

2.3.1 Điểm mạnh – yếu

2.3.1.1 Điểm mạnh

2.3.1.1 Điểm yếu

2.3.2 Cơ hội – thách thức

2.3.2.1 Cơ hội

Giải pháp nâng cao Hoạt động Marketing Mix tại công ty du lịch Holiday

2.3.2.2 Thách thức

2.4 Chiến lược kinh doanh của công ty

2.4.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh ngắn hạn (6 tháng)

2.4.2 Xu hướng phát triển của thị trường du lịch ở Việt Nam trong thời gian tới

2.4.2.1 Thị trường du lịch quốc tế

2.4.2.2 Thị trường khách nội địa và khách du lịch ra ngước ngoài

2.4.3 Thị trường mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẮM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MAKERTING MIX TẠI CÔNG TY DU LỊCH VIETHOLIDAY TOURS

3.1 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện Makerting – Mix tại công ty VietHoliday Tours

3.1.1 Hoàn thiện chính sách sản phẩm

3.1.1.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ

3.1.1.2 Nâng cao chất lượng hướng dẫn viên

3.1.2 Hoàn thiện chính sách giá

3.1.3 Hoàn thiện chính sách phân phối

3.1.4 Hoàn thiện chính sách giao tiếp – khuyếch trương

3.1.4.1 Quảng cáo trên tài liệu in ấn

3.1.4.2 Quảng cáo trên Internet

3.1.4.3 Quảng cáo qua các cuộc triển lãm, hội nghị khách hàng, hội thảo

Giải pháp nâng cao Hoạt động Marketing Mix tại công ty du lịch Holiday

3.1.4.4 Quan hệ công chúng

3.1.4.5 Tổ chức sự kiện

3.2 Một số kiến nghị

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

 

 

Contact Me on Zalo