Giải pháp cho hoạt động Marketing Mix tại công ty chế biến thực phẩm

Rate this post

Giải pháp cho hoạt động Marketing Mix tại công ty chế biến thực phẩm, Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

Giải pháp cho hoạt động Marketing Mix tại công ty chế biến thực phẩm

LỜI MỞ ĐẦU

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động Marketing mix đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bánh kẹo

1.1. Tổng quan về Marketing

1.1.1. Khái niệm và bản chất của Marketing

1.1.2. Bản chất của Marketing

1.1.2.1. Marketing có phạm vi hoạt động rất rộng

1.1.2.2. Marketing chỉ cung cấp cái mà thị trường cần chứ không cung cấp cái mà doanh nghiệp sẵn có

1.1.2.3. Marketing theo đuổi lợi nhuận tối ưu

1.1.2.4. Marketing là một quá trình liên tục

1.1.2.5. Marketing không bỏ qua khâu tiêu thụ

1.1.3. Triết lý và chức năng của Marketing

1.1.3.1. Triết lý về Marketing

1.1.3.2. Chức năng của Marketing

1.1.4. Lý thuyết về Marketing mix

1.1.4.1. Khái niệm về Marketing mix

1.1.4.2. Các quyết định trong marketing mix

1.2. Đặc điểm lĩnh vực sản xuất và kinh doanh bánh kẹo

1.2.1. Tình hình và triển vọng phát triển ngành bánh kẹo

1.2.2. Các Yếu tố tác động đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh bánh kẹo

1.2.2.1. Vốn

1.2.2.2. Công nghệ

1.2.2.3. Nhân sự

1.2.2.4. Trình độ quản lý

1.2.3. Các yếu tố môi trường kinh doanh

1.2.3.1. Chính trị, luật pháp

1.2.3.2. Thuế

Giải pháp cho hoạt động Marketing Mix tại công ty chế biến thực phẩm

1.2.3.3. Giá nguyên vật liệu

1.2.3.4. Cạnh tranh

1.2.3.5. Khách hàng

1.2.4. Vài nét về các công ty bánh kẹo lớn tại Việt Nam

1.2.4.1. Hải Hà

1.2.4.2. Hữu Nghị

1.2.4.3. Kinh Đô miền Bắc

1.2.4.4. Bibica

1.2.4.5. Orion Việt Nam

1.3. Marketing mix cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bánh kẹo

1.3.1. Các quyết định về sản phẩm

1.3.2. Các quyết định về giá

1.3.3. Các quyết định về phân phối

1.3.4. Các quyết định về xúc tiến

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA CÔNG TY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC – GIAI ĐOẠN 2017-2019

2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc

2.1.1 Sự hình thành và phát triển

2.1.1.1. Tổng quan

2.1.1.2. Sự hình thành và phát triển Công ty Kinh Đô Miền Bắc

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và lĩnh vực hoạt động của Công ty Kinh Đô Miền Bắc

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức

2.1.2.2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh

2.1.3. Các nguồn lực chính của Công ty

2.1.3.1. Vốn

2.1.3.2. Nhân sự

2.1.3.3. Công nghệ

2.1.3.4. Văn hóa doanh nghiệp

2.1.3.5. Những Kết quả kinh doanh chủ yếu của Công ty trong thời gian qua (giai đoạn 2017-2019).

2.2. Thực trạng hoạt động Marketing mix của Công ty chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc.

2.2.1. Cơ sở chiến lược marketing của Công ty

2.2.2. Tình hình thực hiện các quyết định marketing mix tại Công ty

2.2.2.1. Sản phẩm

2.2.2.2. Giá

2.2.2.3. Phân phối

2.2.2.4. Xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh

2.2.3. Xây dựng và phát triển thương hiệu

2.2.3.1. Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu

2.2.3.2. Truyền thông thương hiệu Error! Bookmark not defined

2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động Marketing mix của Công ty

2.3.1. Những kết quả đạt được

2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN THỰC PHẦM KINH ĐÔ MIỀN BẮC TRONG GIAI ĐOẠN 2020 – 2025

3.1. Dự báo xu hướng phát triển của thị trường bánh kẹo tại Việt Nam trong những năm tới

3.1.1. Cơ hội

3.1.2. Thách thức

3.2. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

3.2.1 Định hướng chung

3.2.2. Định hướng hoạt động marketing

3.2.3. Mục tiêu

3.3. Một số giải pháp và kiến nghị

3.3.1. Chiến lược marketing đối với từng ngành hàng

3.3.2. Giải pháp về marketing mix

3.3.2.1. Sản phẩm

3.3.2.2. Giải pháp về Giá cả

3.3.2.3 Giải pháp về Phân phối

3.3.2.4 Giải pháp về xúc tiến bán hàng

3.3.2.5. Giải pháp về truyền thông thương hiệu

3.3.3. Giải pháp phối hợp các nguồn lực

3.3.3.1. Vốn

3.3.3.2. Công nghệ

3.3.3.3. Nhân sự

3.3.3.4. Quản lý

3.4. Kiến nghị

3.4.1. Đối với Nhà nước

3.4.2. Đối với các hiệp hội

3.4.3. Đối với công ty

KẾT LUẬN

 


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

 

 

Contact Me on Zalo