Giải pháp cho hoạt động Marketing Mix tại công ty điện tử công nghiệp

Rate this post

Giải pháp cho hoạt động Marketing Mix tại công ty điện tử công nghiệp, Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

Giải pháp cho hoạt động Marketing Mix tại công ty điện tử công nghiệp

Lời mở đầu

Phần I: Cơ sở lý luận về marketing mix trong doanh nghiệp

1.1.Khái niệm và những nguyên lý chung của Marketing

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Vai trò và sự cần thiết của việc áp dụng Marketing trong doanh nghiệp

1.2. Quá trình quản trị Marketing trong doanh nghiệp.

1.3. Phân loại chiến lược Marketing.

1.4. Hệ thống Marketing – Mix và ảnh hưởng của hệ thống Marketing – Mix đến hoạt động sảnxuất kinh doanh của Công ty.

1.4.1. Chính sách sản phẩm và ảnh hưởng của chính sách sản phẩm đến hoạt động của Công ty.

1.4.1.1. Chính sách sản phẩm

1.4.1.2. Phạm vi ảnh hưởng của chính sách sản phẩm đến kết quả hoạt động của Công ty.

1.4.2. Chính sách giá

1.4.2.1. Một số yếu tố làm căn cứ cho việc định giá.

1.4.2.2. Các phương pháp định giá

1.4.2.3. Chính sách giá cả với sản phẩm mới, thị trường mới.

1.4.2.4. Chính sách định giá phân biệt

1.4.3. Chính sách phân phối.

1.4.3.1. Các loại kênh phân phối.

1.4.3.2. Những quyết định trong phân phối

1.4.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp

1.4.4.1. Quảng cáo

1.4.4.2. Các hoạt động xúc tiến bán hàng

1.4.4.3. Vai trò của dịch vụ khách hàng

Phần II: Thực trang triển khai áp dụng hoạt động marketing mix tại công ty điện tử công nghiệp

2.1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty.

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Điện tử Công nghiệp:

2.1.2. Nhiệm vụ chính của Công ty Điện tử công nghiệp

2.1.3. Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban

2.1.3.1. Bộ máy quản lý

2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban

2.2.Các đặc điểm của Công ty có ảnh hưởng tới hoạt động Marketing

2.2.1. Tình hình thị trường.

2.2.2. Hoạt đông tiêu thụ sản phẩm.

2.2.3. Hoạt động sản xuất

2.2.4 Hoạt động với nhà cung ứng.

2.2.4. Công tác tổ chức cán bộ và lao động.

2.2.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.2.6. Triển khai kế hoạch năm 2004 và các năm tiếp theo.

2.3. Nội dung kế hoạch xây dựng và áp dụng hoạt động Marketing – Mix tại Công ty.

2.3.1. Xác định mục tiêu của Công ty.

2.3.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu.

2.3.3. Phát triển hoạt động Marketing

2.3.3.1. Chính sách sản phẩm

2.3.3.2. Chính sách giá

2.3.3.3. Chính sách phân phối

2.3.3.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp

2.3.4. Đánh giá về hoạt động Marketing – Mix của Công ty.

2.3.4.1. Ưu điểm

2.3.4.2. Nhược điểm.

Phần III. Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix tại công ty điện tử công nghiệp

3.1. Tiếp tục hoàn thiện hoạt động Marketing – Mix

3.2. Các biện pháp hoàn thiện chính sách giá.

3.2.1. Giảm chi phí đẻ hạ giá thành sản phẩm nhằm cạnh tranh về giá.

3.2.2. Các chính sách giá

3.3. Các biện pháp hoàn thiện chính sách sản phẩm

3.3.1. Xây dựng hình ảnh sản phẩm thông qua nhãn hiệu

3.3.2. Định vị sản phẩm

3.4. Giải pháp về công tác tiêu thụ sản phẩm

3.5. Giải pháp về hoạt động xúc tiến và yểm trợ bán hàng

Kết luận


Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập marketing giá rẻ

ZALO 0909 23 26 20

 

 

Contact Me on Zalo