Qúa trình chuyển dịch cơ cấu lao động huyện Núi Thành

Rate this post

Báo cáo thực tập marketing xin chia sẻ tới các bạn sinh viên tài liệu về Qúa trình chuyển dịch cơ cấu lao động huyện Núi Thành để các bạn làm tài liệu tham khảo và học tập cho mình trong quá trình viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Điều kiện tự nhiên
Tổng diện tích ñất tự nhiên của huyện là 53.303 ha. Trong ñó:
Địa hình huyện Núi Thành có ñộ nghiêng lớn từ tây nam sang
ñông bắc.

Quy mô và chất lượng lao động

Tính đến cuối năm 2010 dân số trên ñịa bàn huyện Núi Thành là 148.487 người. Trong ñó, số dân khu vực thành thị chiếm 6,93% .
Về quy mô lao ñộng, ñến cuối năm 2010 toàn tỉnh có 79.706 lao ñộng ñang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân.
Tỷ lệ lao ñộng ñược ñào tạo nghề nghiệp và kỹ năng trong tổng lực lượng lao ñộng còn rất thấp. Hơn nữa, cơ cấu ñào tạo lực lượng lao ñộng còn nhiều bất hợp lý, số này chủ yếu chỉ tập trung chủ yếu ở khu vực thành thị. Trong khi ñó, lao ñộng ngành nông nghiệp tỷ trọng lớn nhưng số lao ñộng qua ñào tạo lại rất thấp.
Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
– Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế
Từ khi tái lập huyện, tuy ñiểm xuất phát kinh tế thấp, cơ sở hạ tầng lạc hậu, kinh nghiệm quản lý còn non yếu nhưng kinh tế Núi Thành vẫn ñạt ñược tốc ñộ tăng trưởng ở mức hai con số (bình quân tăng 21,08%).
– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành kinh tế
Có thể khẳng ñịnh cơ cấu kinh tế theo ngành kinh tế của Núi Thành ñã chuyển dịch theo hướng hợp lý trong những năm qua.
Quá trình đô thị hóa
Thị trấn Núi Thành ñang trong quá trình xây dựng và phát triển ñề nghị lên ñô thị loại IV và chuyển thành thị xã. Các xã trong huyện ñang ñược quy hoạch mở rộng, chất lượng ñô thị ñã ñược nâng lên một bước. Quá trình ñô thị hóa diễn ra khá nhanh ở nhiều vùng nông thôn, các khu vực ven ñường quốc lộ, tỉnh lộ, ñặc biệt là các vùng nông thôn kinh tế phát triển.
Sự phát triển của các cụm công nghiệp, khu công nghiệp
Hiện tại trên ñịa bản có 3 khu công nghiệp (KCN)

+ KCN Tam Hiệp với diện tích 357 ha
+ KCN và hậu cần cảng Tam Hiệp với diện tích 709 ha
+ KCN Tam Anh với diện tích 2.000ha
Tính ñến 31/12/2010, có tổng số 68 dự án ñã ñược cấp giấy phép ñầu tư vào các KCN Núi Thành với tổng vốn ñầu tư ñăng ký 1.743,954 triệu USD. Tổng số lao ñộng làm việc trong các khu công nghiệp vào khoảng 10.488 lao ñộng, trong ñó lao ñộng ñịa phương chiếm 80%.
Huyện ñã ñầu tư xây dựng 2 cụm công nghiệp ñiểm là:
+ Cụm công nghiệp Trảng Tôn thu hút 1.250 lao ñộng.
+ Cụm công nghiệp Nam Chu Lai thu hút gần 500 lao ñộng.
2.1.3. Kết luận rút ra từ nghiên cứu tổng quan về ñịa bàn
Với vị trí, ñịa lý không gian thuận lợi như trên Núi Thành có tiềm lực to lớn cần ñược phát huy một cách triệt ñể nhằm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và thúc ñẩy quá trình ñô thị hoá của tỉnh. Xét trên khía cạnh cấu trúc hệ thống ñô thị và các ñiểm dân cư của tỉnh thì các ñô thị huyện Núi Thành sẽ dễ trở thành một hệ thống hoà nhập trong vùng ảnh hưởng của thành phố Đà Nẵng, Khu kinh tế Dung Quất và có vị trí tương tác nhất ñịnh với hệ thống ñô thị chung toàn vùng kinh tế trọng ñiểm Miền trung.
Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động từ 2005 – 2010
Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao ñộng theo 3 nhóm ngành

Ngoài ra các bạn tham khảo bài viết: Các nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu lao động

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo